Kies uw site
Passagiers
Toegang Pro
Vracht
SeaFrance Calais - Dover Ferries
SeaFrance Calais - Dover Ferries
Reserveer nu
Dienstregeling
Promoties
Groepen
Aan boord
Uw bestemming
Voorwaarden SeaFrance
TARIF DELIRE 2006 : Reservering tenminste 8 dagen op voorhand. Aanhanger niet mogelijk Afvaart en terugvaart mogelijk tot 31/12/06. Tarieven voor een auto met max. 4 personen. Extra passagier: 8 Indien wijziging naar een datum of overvaart tegen een hogere prijs dient het verschil te worden bijbetaald -Indien wijziging naar een datum of overvaart tegen een lagere prijs vindt geen terugbetaling plaats. TARIEF NO FLEXI: ANNULATIE: 100% kosten voor en na vertrek WIJZIGING: - datum en tijd: 25 per traject en per tussenkomst voor vertrek - voertuig en passagier: 0 Voorwaarden en annulatiekosten van de diensten aan boord: - 30 tot 15 dagen voor vertrek: 25% - 14 tot 8 dagen voor vertrek: 50% - 7 tot 2 dagen voor vertrek: 75% - 1 dag voor vertrek: 100%
Inleiding:

De huidige voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 maart 2006; zij vervangen de vorige welke komen te vervallen en kunnen in samenhang gebruikt worden met de algemene en/of bijzondere voorwaarden van elke transporteur waar SeaFrance een beroep op doet.

De klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de informatie en de bijzondere voorwaarden van SeaFrance en verklaart deze te accepteren door het betreffende vakje aan te kruisen.

Op de huidige voorwaarden is de wet van 18 juni 1966 en zijn uitvoeringsbesluit van 31 december 1966 aangaande charter- en scheepvaartovereenkomsten van toepassing en eventueel bepalingen van de Conventies van Brussel van 29 april 1961 en van Athene van 13 december 1974 over vervoer van passagiers en hun bagage, en latere bepalingen die van kracht zijn op het moment dat deze teksten gelden voor de partijen.

Deze bijzondere voorwaarden zijn op aanvraag ter inzage beschikbaar bij SeaFrance.

I - VERKOOPSVOORWAARDEN

I.1 - Tarieven

Alle bedragen die op deze site vermeld staan, zijn vastgesteld op basis van de economische omstandigheden en voorwaarden van dit moment. Tickets die via andere distributiekanalen in Frankrijk of in het buitenland gekocht zijn, vallen onder een specifieke tariferingregeling van het land van aankoop.

De bedragen van reserveringen of inschrijvingen die op een bepaald tijdstip uitgevoerd zijn, kunnen niet in aanmerking komen voor prijsverlaging, wanneer de prijzen op een later tijdstip gezakt zijn, ook zullen voor deze transacties geen lagere tariefvoorwaarden als gevolg van verkoopacties, uitgevoerd op een tijdstip na de reservering of de inschrijving, van toepassing zijn.

I.2 - Bepaling van prijsherziening

Onze prijzen kunnen zonder nadere aankondiging tot een week voor vertrek verhoogd worden als gevolg van een wijzigende valutakoers van de munteenheid waarin de prijzen berekend zijn, verhoging van brandstofprijs, havenrechten en -belasting, of iedere nieuwe belasting die door de overheid opgelegd wordt.

I.3 - Prijzen van de overtocht

Onze tarieven worden bepaald door de kalenderperiodes waarin de overtochten plaatsvinden, de tijd van vertrek en terugkeer, en de reserveringstermijn.

Onze prijzen zijn inclusief de haventaksen, met uitzondering van de verblijfstaksen en de taksen voor veiligheid en zekerheid.

I.4 - Speciale aanbiedingen en tarieven

Onze voordeeltarieven kunnen niet terugbetaald of omgewisseld worden, behalve als dat uitdrukkelijk vermeld staat in de speciale voorwaarden bij de aanbieding en in de documentatie waarin dit openbaar gemaakt wordt.

De dagtickets zijn stipte tarieven aan een speciaal tarief onder de voorwaarde dat de heen- en terugreis wordt ondernomen op dezelfde kalenderdag, d.w.z. met een terugkeer vanuit Dover op dezelfde dag voor middernacht.
Onze speciale aanbiedingen zijn niet geldig voor een enkele heen- of terugreis. Indien aan de hierboven vermelde voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt SeaFrance zich het recht voor om een aanvullend bedrag te vorderen gelijk aan het tarief voor een enkele reis geldig voor datum en tijd waarop de overtocht plaatsvond.

Bij betaling per creditcard kent de klant SeaFrance het recht toe het hierboven vermelde extra bedrag van zijn/haar creditcard af te schrijven. Acht dagen voordat SeaFrance tot afschrijving overgaat, zal de klant hiervan op de manier van zijn/haar keuze (post, fax, e-mail) op de hoogte worden gesteld.

De verkoop van speciale of promotionele tarieven is onderhevig aan een reservatie uiterlijk de dag voor het vertrek. Deze tarieven zijn niet beschikbaar in de haven net voor een onmiddellijk vertrek.

De speciale "dagretour" aanbiedingen worden niet aangeboden via Internet; dit zijn tijdelijke aanbiedingen die alleen in bepaalde landen voorkomen.

Voor de verkoop van speciale of promotionele "kort verblijf" tickets geldt dat deze uiterlijk de dag voor vertrek gereserveerd moeten worden. Deze tickets zijn nooit beschikbaar in de haven vlak voor vertrek.

I.5 - Verkoop op afstand

SeaFrance beschikt over een Internetsite en een telefonische reserveringscentrale voor alle informatie, reservering of inschrijving met betrekking tot de diensten die wij in onze documentatie aanbieden.

Conform artikel 3.2 van de Europese Richtlijn 97-7 van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van consumenten bij op afstand gesloten overeenkomsten, zijn enkele van deze bepalingen (artikel 4, 5, 6 et 7 paragraaf 1) niet van toepassing op het contract van diensten voor logies, vervoer, restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, wanneer de verkoper zich er bij het afsluiten van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum en tijdens een nader genoemde te verrichten (...). Met name artikel 6 betreffende het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze diensten waarvoor onze bijzondere verkoops- en vervoersvoorwaarden over zee gelden, vermeld in onze documentatie, op de reserveringspagina's on-line en die op aanvraag beschikbaar zijn.

Let erop dat de voorwaarden en tijden van uw reis en verblijf overeenkomen met die van deze transactievorm die vergelijkbaar is met directe verkoop via een bureau.

Zodra wij het bedrag ontvangen hebben, sturen wij u uw reserveringsnummer waarmee u uw plaatsbewijzen kunt verkrijgen bij de havencontrole.

I.6 - Annulering - Wijziging

- Wanneer het vertrek van het schip niet kan gebeuren vanwege een reden buiten de verantwoordelijkheid van SeaFrance (dienstonderbreking, wijziging van de overtochtvoorwaarden, meteorologische omstandigheden en in ruimere zin in elk geval van overmacht), wordt de vervoersovereenkomst, zonder vergoeding uit te keren, ontbonden.
U wordt zo snel mogelijk van wijzigingen of annuleringen op de hoogte gesteld en SeaFrance zal alle moeite doen u een alternatieve oplossing aan te bieden. Indien de voorgestelde overtocht duurder is, zult u een nieuwe overeenkomst ontvangen en een nieuwe facturering.

Indien SeaFrance gedwongen is, om redenen die haar eigen zijn, uw terugreis uit te stellen, zal SeaFrance de nodige maatregelen nemen met betrekking tot eventuele extra kosten die deze uitgestelde terugvaart met zich meebrengt.

- In geval van een "Flexibel" tarief kunt u uw reis zonder reden annuleren wanneer u dit wenst. In dit geval zal worden ingehouden:
Voor het vertrek : 40€ voor een retour ; 25€ voor een enkele reis
Na het voorgenomen vertrek: 100% van de reissom.

Annulering van een enkel traject geeft geen recht op terugbetaling

De andere tarieven en aanbiedingen vallen onder de speciale annuleringsvoorwaarden hierboven. Wij verzoeken u deze te raadplegen.

- Wijziging

Als onze aanbiedingen wijzigbaar zijn, dan worden de overeenkomstige onkosten gepreciseerd in de specifieke voorwaarden van de producten. De kosten voor wijzigingen worden per traject toegepast en per interventie voor iedere wijziging van uur, datum van vertrek of terugkeer, aantal passagiers, type voertuig. Indien u een andere datum of tijdschema kiest waarvoor de reissom lager is dan wat u al betaald hebt, kunt u achteraf geen aanspraak op terugbetaling maken. Als de overtocht duurder is, dient u het extra bedrag te betalen.
U dient eveneens het verschil te betalen tussen het oorspronkelijke tarief en het tarief van toepassing op de dag dat u de wijziging uitvoert.
Bepaalde promoties zijn niet wijzigbaar.

I.7 - Formaliteiten

Voor uw informatie wijzen wij u erop dat alle reizigers zonder uitzondering (ongeacht hun leeftijd en met inbegrip van reizigers die in een groep reizen) bij aankomst in Groot-Brittannië, Ierland of Frankrijk een geldig paspoort of identiteitskaart bij zich dienen te hebben. Wij wijzen u er eveneens op dat voor minderjarigen die niet door hun ouders of wettelijke voogden vergezeld worden, toestemming van de ouders voor het verlaten van Frans grondgebied vereist is.

Wij vermelden verder dat staatsburgers van bepaalde landen buiten de Gemeenschap een visum nodig hebben voor Groot-Brittannië of Frankrijk. U dient zich hierover dus te informeren bij uw reisbureau of de ambassade van het land van bestemming. Visa kunnen niet worden afgegeven in de haven van aankomst in Groot-Brittannië.

SeaFrance weigert passagiers met bestemming Groot-Brittannië aan boord te nemen die niet over de noodzakelijke identiteitsbewijzen en visa voor Groot-Brittannië beschikken. Zij kunnen hiervoor geen aanspraak maken op schadevergoeding (Wet n° 88 1091 van 1/2/88).
Indien de toegang tot de haven van vertrek u door de Immigratiedienst wordt ontzegd, zal de reder de boete-, politie- en repatriëringkosten die hem mogelijkerwijs in rekening worden gebracht door voornoemde diensten, op u verhalen. Deze verhaalvordering is conform de voorwaarden voor scheepsvervoer (op dit moment bedraagt de boete: £2000 in de richting Frankrijk/Groot-Brittannië en €5000 in de richting Groot-Brittannië/Frankrijk).
Verder is het ontdekken van een clandestiene passagier aan boord van uw voertuig een overtreding volgens de Britse wetgeving voor politiek asiel en immigratie. Er staat een boete op van £2000 en inbeslagname van het voertuig waarin de clandestiene passagier is vervoerd. Deze informatie kan gewijzigd worden zonder mededeling vooraf.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt u gevraagd de koffer(s) van uw voertuig te openen om controle aan de binnenkant van uw voertuig mogelijk te maken.

- Controles: Iedere passagier en bestuurder van een voertuig accepteert, voor de inscheping, zich te onderwerpen aan het fouilleren van zijn voertuig of aan elke andere noodzakelijke controle en hij verplicht zich op alle aan hem gestelde vragen te antwoorden. Indien hij/zij zich hier niet aan houdt heeft SeaFrance het recht te weigeren hem/haar in te schepen. De reissom zal dan worden terugbetaald, zonder verdere verplichting aan de passagier of aan welke andere partij dan ook. SeaFrance is niet verantwoordelijk voor vertraging bij de inscheping die het gevolg is van hierboven bedoelde fouilleren, controles en ondervragingen.
Wij wijzen erop dat de controles voor de inscheping uitgevoerd worden en verplicht zijn, ook voor personen die niet inschepen.

SeaFrance kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de passagier zich niet houdt aan de formaliteiten die hij/zij ten laatste bij betaling van de overtocht had moeten uitvoeren; evenmin is zij verantwoordelijk voor de geldigheid van de getoonde documenten: paspoort, visa, vaccinatiebewijs, vergunning om het grondgebied te verlaten voor minderjarigen zonder begeleiding van 16 jaar of ouder, of andere.

- Identificatie van de passagiers: Krachtens het internationale reglement voor de veiligheid dat van toepassing is sinds 1 januari 2000 zijn wij verplicht alle passagiers te identificeren. Informatie met betrekking tot dit reglement krijgt u bij uw reservering of bij binnenkomst in de haven.

Verder zijn volgens de Britse wetgeving, voor verkeer over het Kanaal, zeevervoerders verplicht voor de inscheping de persoonlijke gegevens van passagiers te verzamelen. U krijgt hiertoe een formulier uitgereikt in de haven van vertrek, dat u voor inscheping nauwgezet dient in te vullen.

Deze regel is verplicht en wij kunnen dus niet voor uw vervoer zorgen in geval u weigert of nalaat zich eraan te houden.

De informatie die SeaFrance verzameld heeft ten behoeve van haar eigen boekhouding of om aan de wettelijke Franse of Britse verplichtingen te voldoen, is niet bestemd om aan derden doorgegeven te worden. Conform de bepalingen van artikel 34 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht tot toegang tot of rectificatie van deze informatie. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, verzoeken wij u met ons contact op te nemen via: slsd@SeaFrance.fr

I.8 - Tijdstip waarop u zich moet melden en vertraging ten gevolge van de uitvoering van de formaliteiten

In principe dient de passagier zich minimaal een half uur voor het vertrek bij het incheckkantoor te melden. Als hij/zij dit niet doet, kan men hem/haar weigeren in te checken.

De formaliteiten beschreven in artikel I7 hierboven kunnen extra vertraging bij het inschepen veroorzaken. SeaFrance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertraging veroorzaakt door de uitvoering van deze formaliteiten. Bijgevolg raden we u aan om u 45 minuten voor het vertrek aan te melden (1 uur tijdens de schoolvakanties).

I.9 - Gestolen of verloren tickets

Gestolen of verloren tickets worden niet terugbetaald of omgeruild (ze worden alleen vervangen wanneer u een bewijs van aankoop kunt overhandigen). Aanvragen om terugbetaling uit puur financiële overwegingen (aanbiedingen die na aankoop van de overtocht verschenen en van toepassing zijn) worden niet geaccepteerd.

I.10 - Autobusbestuurders

De autobusbestuurder is ervoor verantwoordelijk dat de reizigers geldige reisdocumenten bezitten die voldoen aan de immigratiewetgevingen van de betrokken landen (identiteitskaart, paspoort, visa...).

De autobusbestuurder of de wegtransporteur stelt de zeevervoerder volledig schadeloos voor veroordelingen, kosten, met inbegrip van repatriëring van illegale reizigers, die tegen deze kunnen worden uitgesproken.
De tijdlimiet om zich in de haven aan te melden is minstens een uur voor het vertrek.

II - VERVOERSVOORWAARDEN

II.1 - Voorschriften aan boord

De passagiers dienen zich te houden aan de voorschriften aan boord en de reglementen die door de vervoerder vastgesteld zijn, aan de wetgeving en de instructies die aan boord, in de havens van vertrek en aankomst en eventuele aanmeerhavens van kracht zijn en zij dienen de richtlijnen van het scheepspersoneel op te volgen.

Met name dienen de passagiers zich te houden aan alle veiligheidsmaatregelen die de vervoerder en het personeel aan boord voorschrijven.

Het is passagiers verboden op zijn lichaam, in zijn voertuig en in zijn bagage voorwerpen of goederen te vervoeren waarvan de inhoud of de functie schade kunnen toebrengen aan de gezondheid of de veiligheid van andere passagiers en van het scheepspersoneel, of die schade of vervuiling kunnen toebrengen aan het schip.

II.2 - Transport van gevaarlijke stoffen

Het vervoer van jerrycans benzine is streng verboden. Het transport van gasflessen moet tijdens uw inschrijving worden aangegeven, de kranen van deze flessen dienen tijdens de overtocht gesloten te blijven.
Het transport van gevaarlijke stoffen kadert in een reglementering van zeer strikte reservaties en u kunt hierover inlichtingen inwinnen bij de Dienst Cargo.

II.3 - Bagage

Elke voetpassagier beschikt over een maximum van 2 bagagestukken per persoon. Deze moeten door de passagiers zelf bewaard worden tijdens de overtocht (hierin inbegrepen tijdens de inscheping en ontscheping), en blijven op elk ogenblik onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van deze laatstgenoemde.
De extra bagage en ongemakkelijke bagage dient toevertrouwd te worden aan de vervoerder, middels de betaling van een supplement : informeer u bij reservatie of bij inschrijving. Passagiers die dit wensen, kunnen ook hun handbagage aan de vervoerder toevertrouwen middels betaling van de geldende supplementen.

Om praktische en veiligheidsredenen wordt de bagage in containers geplaatst die niet toegankelijk zijn tijdens de duur van de overtocht. Het is dus aan te raden de breekbare, waardevolle of onmisbare voorwerpen vooraf bij zich te nemen.
SeaFrance zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade aan waardevolle voorwerpen, zoals omschreven door de Conventie van Athene en de Franse wetgeving, behalve als deze laatste expliciet overhandigd werden aan de vervoerder die overeenkwam om deze in veiligheid te bewaren.

De vervoerder is verantwoordelijk voor ingeschreven bagage en luxe voertuigen binnen de grenzen vastgesteld door het besluit van 23 maart 1967.

II.4 - Verantwoordelijkheid

SeaFrance is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door onderbreking en/of wijziging van de reis en voor zaken die niet te wijten zijn aan de vervoerder, en met name:

- aanvallen of dergelijke, die het gevaar van buitmaken van de boot met zich meebrengen,
- blokkade van de haven van vertrek, van aankomst of van een tussenhaven,
- inbeslagname van de boot in opdracht van de overheid om redenen buiten de verantwoordelijkheid van SeaFrance,
- gebruik van de boot door de Staat voor speciale doeleinden,
- epidemie of quarantaine,
- oproer, staking, uitsluiting en werkonlusten in het algemeen om welke reden en onder wiens verantwoordelijkheid dan ook, met uitsluiting van het personeel van SeaFrance; onrust van welke aard dan ook, muiterij of diefstal,
- ongevallen, brand, explosies, schipbreuk, entering, stranding, schokken, noodweer en in algemene zin alle voorvallen die op zee kunnen plaatsvinden: onbestuurbaarheid of alle omstandigheden die schade kunnen brengen aan de veiligheid van het schip en de passagiers,
- koerswijziging en/of afmeren buiten of op de reisroute in het bijzonder om mensenlevens en goederen te redden en/of een schip op sleep te nemen, met inbegrip van schepen die niet aan SeaFrance behoren of al dan niet door haar gecharterd, beheerd of geëxploiteerd.

II.5 - Passagiers zonder begeleiding

Passagiers van minder dan 16 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten op schepen van SeaFrance of door haar gecharterd.

II.6 - Dieren

Dieren reizen in de voertuigen die in de garage geparkeerd staan en kunnen tijdens de overtocht niet bezocht worden. Wij vestigen uw aandacht op de speciale wetgeving over het vervoer van dieren in Engeland (pets Travel Scheme). Informeer u tijdens uw reservering of uw inschrijving. Voor alle huisdieren wordt er een supplement van 45€ gevraagd. Deze is inclusief in de Calais-Dover prijs (Dit om het even welk type ticket u heeft gekocht). In geval dat de reglementaire verplichtingen voor het transport van dieren worden verwaarloosd, zal SeaFrance niet verplicht zijn om het bijkomende bedrag terug te betalen.
Het wordt eveneens aangeraden om de bijkomende vertragingen te voorzien omwille van de controle van documenten dat ons personeel zal moeten uitvoeren voor uw inscheping.
Voor blindengeleidehonden verzoeken wij u bij ons informatie in te winnen.

II.7 - Passagiers met een beperkte mobiliteit

Wij verzoeken u ons in te lichten bij uw reservering of uw inschrijving over de toegankelijkheid van het schip voor personen met een beperkte mobiliteit en over hoe lang u van te voren aanwezig dient te zijn.

III - BEPALINGEN DIE ZOWEL VOOR DE VERKOOPS- ALS VOOR DE VERVOERSVOORWAARDEN GELDEN

III.1 - Klachten

Elke onvolkomenheid in de uitvoering van de overeenkomst dient ons schriftelijk op een zo kort mogelijke termijn medegedeeld te worden. In geval van zichtbare schade dient de klacht meteen aan boord te geschieden. Indien u een klacht wilt indienen voor niet zichtbare schade dient deze per aangetekende brief met bewijs van ontvangst binnen 15 dagen na uw overtocht gericht te worden aan:
SeaFrance - Service Clientèle
BP 499 - 62226 Calais Cedex.

III.2 - Geldigheid van de voorwaarden

De ongeldigheid of weglating van een clausule, een paragraaf of een bepaling van deze verkoops- of vervoersvoorwaarden heeft geen invloed op de overige voorwaarden die van toepassing blijven.

De klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de informatie en de bijzondere voorwaarden uit het onderhavige document en verklaart deze alle te accepteren.

Site Map Voorwaarden Wettelijk FAQ Contact
Copyright SeaFrance 2005