Proszę wybrać Państwa stronę
 
SeaFrance Calais-Dover Ferries
 
Rezerwacja online
Rozkład rejsów
Oferty specjalne
Na pokładzie
Państwa podróż
Zakwaterowanie
O nas
Partnerzy
Warunki & Przepisy Generalne
POWAKACYJNA OFERTA SPECJALNA:
Uśmiechnijcie się i kontynuujcie podróżowanie!

Rezerwacja oferty do 17/11/08, na minimum 6 dni przed wypłynięciem. Promocją objętych jest pierwszych 1000 rejsów. Oferta ograniczona i podlega dyspozycyjności taryfy Eco* (taryfa flexi** +10€/rejs)
Oferta obejmuje rejsy aż do 31.12.2008
- unikalna taryfa 49 €(eco) za rejs,
dla samochodów osobowych i 5 pasażerów do użytku w kontekście powrotu.
Kupno biletu w dwie strony obowiązkowe.
Oferta nie działa wstecz.
- Wybór taryfy w pierwszym rejsie (Calais-Dover) określa wysokość stawki za anulowanie rejsu.

-Anulowanie dotyczy całości podróży (rejsów w dwie strony), a nie pojedyńczego rejsu.

TARYFA ECO* :

ANULOWANIE: 100 % kosztów przed lub po pierwszym rejsie
MODYFIKOWANIE:
- daty i godziny: 25 € do dnia wypłynięcia i 100 % ceny biletu po dacie wyplynięcia.
- samochód i pasażerowie: 0€

TARYFA FLEXI**:

ANULOWANIE: 10 € de do dnia wypłynięcia / 100 % ceny biletu po dacie wypłynięcia.

MODYFIKOWANIE

Modyfikowanie bez opłat do dnia wypłynięcia / 100 % ceny biletu po dacie wypłynięcia.
WSTĘP

Te warunki sprzedaży są ważne począwszy od dnia 1 marca 2006 roku; anulują one i zastępują wszystkie poprzednie warunki i mogą być połączone z warunkami ogólnymi i/lub szczegółowymi każdego przewoźnika, do którego zwróciłaby się SeaFrance.

Klient stwierdza wyraźnie, że zapoznał się z informacjami i warunkami szczególnymi SeaFrance i oświadcza, że je akceptuje.

Niniejsze warunki podlegają zastosowaniu ustawy z dnia 18 czerwca 1966 roku i rozporządzeniu wykonawczemu z dnia 31 grudnia 1966 roku w sprawie umów dotyczących czarterowania i transportu drogą morską i ewentualnie rozporządzeniom Konwencji podpisanej w Brukseli w dniu 29 kwietnia 1961 roku oraz Atenach w dniu 13 grudnia 1974 roku w sprawie transport drogą morską pasażerów i ich bagażu, i późniejszych obowiązujących protokołów, wówczas, gdy te teksty są nakazane stronom.

Te warunki szczegółowe podlegają konsultacjom na podstawie niewiążącego zapytania skierowanego do SeaFrance.

I - WARUNKI SPRZEDAŻY

I.1 - Opłaty

Wszystkie wyszczególnione na tej stronie ceny są obliczone w zależności od okoliczności i warunków ekonomicznych obowiązujących w danej chwili. Bilety zakupione za pośrednictwem innych kanałów dystrybucyjnych we Francji lub zagranicą stanowią przedmiot specjalnej taryfikacji właściwej dla kraju dokonującego nabycia.

Każda rezerwacja lub wpis dokonany w danym okresie nie będzie mógł stanowić przedmiotu zmiany ceny po dokonanej obniżce, ani zastosowania niższych warunków taryfowych wynikających z promocji w terminie późniejszym niż rezerwacja lub dokonanie wpisu.

I.2 - Klauzula zmiany cen

Nasze ceny mogą stanowić przedmiot zmiany przez wzrost ceny, bez uprzedniego zawiadomienia, celem uwzględnienia zmiany współczynnika wymiany w odniesieniu do zagranicznych środków płatności stosowanych w cenie biletu, podwyższenia ceny paliwa, należności i opłat portowych lub każdej innej nowej opłaty nałożonej przez władze publiczne, i tak aż do jednego tygodnia przed wyjazdem.

I.3 - Ceny podróży morskiej

Nasze taryfy są określone okresami kalendarzowymi w trakcie, których są dokonywane podróże morskie, godzinami odjazdu i/lub powrotu, jak również okresami rezerwacji.
Nasze ceny obejmują opłaty portowe, ale nie zawierają opłat za pobyt i opłat związanych z ubezpieczeniem i bezpieczeństwem.
Naszą siłą napędową cen stanowi proponowanie najkorzystniejszej ceny uwzględniającej parametry podróży naszego klienta.

I.4 - Promocje i taryfy specjalne

Nasze taryfy promocyjne ani nie podlegają zwrotowi, ani wymianie za wyjątkiem innych uwag figurujących w warunkach szczególnych dla tych taryf i określonych w dokumentach, w których zostały opublikowane.

Bilety "jednodniowe w obie strony" są ofertami ogólnodostęnymi zaproponowanymi według taryfy specjalnej z zastrzeżeniem przestrzegania warunku podróży w obie strony w ciągu jednego dnia kalendarzowego, to znaczy z powrotem z Dover w tym samym dniu do godziny dwudziestej czwartej.

Nasze oferty specjalne nie są ważne dla przejazdu w jedną stronę ani dla przejazdu w obie strony. Jeżeli powyższe warunki nie są przestrzegane, SeaFrance zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowej opłaty według taryfikatora przejazdu w jedną stronę odpowiadającego stwierdzonej dacie i godzinie wyjazdu właściwej dla nabycia w dniu wyjazdu.
Co się tyczy płatności kartą bankową, klient stwierdza, że SeaFrance ma prawo obciążenia rachunku na karcie bankowej kwotą odpowiadającą opłacie dodatkowej, wyszczególnionej wyżej. Osiem dni przed obciążeniem rachunku z karty, SeaFrance zawiadomi o tym klienta wszelkimi dostępnymi środkami według swojego uznania [poczta, fax, e-mail].

Sprzedaż taryf specjalnych lub promocyjnych podlega rezerwacji podróży najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Taryfy te nie są dostęne w porcie w przypadku natychmiastowego wyjazdu.

Niektóre oferty promocyjne lub sporadyczne nie są proponowane na stronie Internetowej.

I.5 - Sprzedaż na odległość

SeaFrance dysponuje stroną Internetową i centralą rezerwacji telefonicznej dla uzyskania wszelkich informacji, dokonania rezerwacji lub zapisów odnoszących się do świadczeń wyszczególnionych w naszej dokumentacji handlowej.
Zgodnie z artykułem 3.2 Europejskiej Dyrektywy 97-7 z dnia 20 maja 1997 w sprawie ochrony konsumentów w zakresie zawierania umów na odległość, niektóre rozporządzenia [artykuły 4, 5, 6 i 7 paragraf 1] nie mają zastosowania dla umowy o udzielenie usługi związanej z zakwaterowaniem, transportem, usługami restauracyjnymi lub rozrywką, wówczas, gdy dostawca zobowiąże się, podczas zawierania umowy, do zapewnienia tych świadczeń w określonym terminie lub wyszczególnionym okresie [...]. A mianowicie, artykuł 6 dotyczący prawa do wycofania nie ma zastosowania dla naszych świadczeń, które są określone w naszych warunkach szczególnych w sprawie rezerwacji telefonicznej i dostępne na podstawie niewiążącego zapytania.

Klient powinien upewnić się, że sposoby i terminy jego podróży lub pobytu są kompatybilne z rodzajem transakcji dostosowanej do sprzedaży bezpośredniej w agencji.

Przy odbiorze należności salda ceny, klient otrzyma swój numer rezerwacji, który będzie służyć mu do otrzymania dokumentów transportowych w chwili kontroli w porcie.

I.6 - Anulowanie – Zmiana

- Jeżeli odpłynięcie statku napotyka na przeszkody z takiego powodu, który nie można przypisać SeaFrance [przerwanie obsługi, zmiana systemu podróży morskiej, warunki meteorologiczne i najogólniej mówiąc każdy przypadek siły wyższej], umowa transportowa jest anulowana bez odszkodowania ani z jednej strony ani z drugiej.
Każda zmiana lub anulowanie zostanie doręczone w jak najszybszym terminie i SeaFrance będzie starać się zaproponować alternatywne rozwiązanie. Jeżeli zaproponowany transport będzie w wyższej cenie, nowa umowa będzie podlegać nowemu wystawieniu faktury.

Jeżeli SeaFrance będzie zmuszony, z powodów dla firmy istotnych, do odroczenia powrotu klienta, SeaFrance przedsięweźmie niezbędne dyspozycje dotyczące ewentualnych dodatkowych i natychmiastowych kosztów bezpośrednio spowodowanych tym odroczonym powrotem.

- W przypadku taryfy "Flexi", klient może anulować swoją podróż, kiedy będzie sobie tego życzył, bez podania uzasadnienia. W takim przypadku, zostanie potrącona kwota na samochód turystyczny:
Przed wyjazdem: 40 € dla podróży w obie strony; 25 € dla podróży w jedna stronę
Po przewidzianym wyjeździe: 100% ceny biletu.

Inne taryfy i promocje stanowią przedmiot warunków szczególnych ujętych powyżej; zapraszamy do odniesienia się do nich.

- Zmiana

Wówczas, gdy nasze oferty podlegają modyfikacjom, koszty im odpowiadające są określone w warunkach szczególnych dla produktów. Koszty zmiany mają zastosowanie w zależności od trasy i interwencji dla każdej zmiany godziny, dnia wyjazdu i powrotu, liczby pasażerów, rodzaju pojazdu. Jeżeli klient wybiera inną datę lub inny rozkład rejsów, dla których podróż morska jest w cenie niższej niż ta, która została już uiszczona, klient nie może starać się w terminie późniejszym o żaden zwrot nadpłaty. Jeżeli podroż morska jest w cenie wyższej, należy uiścić odpowiednią dodatkową opłatę. Należy również zapłacić różnicę między taryfą początkową a taryfą stosowaną w dniu, w którym dokonuje się zmiany. Niektóre oferty promocyjne nie podlegają zmianom.

I.7 - Formalności

Tytułem informacji, przypominamy, że przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Francji, wszyscy pasażerowie bez wyjątku [bez względu na ich wiek, jak również pasażerowie podróżujący w grupie] powinni obowiązkowo posiadać ważny paszport lub narodowy dokument tożsamości. Przypominamy również, że wyjazd z terytorium Francji osób niepełnoletnich, którym nie towarzyszą rodzice lub prawni opiekunowie, wymaga przedłożenia upoważnienia rodziców na wyjazd z danego terytorium.

Podkreślamy, ze obywatele niektórych państw nie będących członkami Unii Europejskiej podlegają obowiązkowi posiadania wizy wjazdowej do Wielkiej Brytanii lub Francji. Staje się, więc koniecznym poinformowanie się na ten temat w swojej Agencji lub Ambasadzie krajów docelowych. Żadna wiza nie może być wydana w porcie Wielkiej Brytanii, do którego przypływa statek.

Płynąc do miejsca docelowego, jakim jest Wielka Brytania, SeaFrance odmówi wejścia na pokład każdemu pasażerowi, który nie będzie posiadał dokumentów tożsamości i wiz, niezbędnych do wjazdu do Wielkiej Brytanii, bez prawa do roszczenia o wypłacenie odszkodowania [Ustawa Nr 88 1091 z dnia 01/02/88].
Jeżeli klient zostanie wydalony przez Urząd ds. Imigracji do portu, z którego wypłynął, armator zażąda zapłacenia grzywny, kosztów interwencji policji i repatriacji, którymi te służby mogą go obciążyć fakturą. Ta czynność regresowa jest wykonywana zgodnie z warunkami transportu drogą morską [na dzień dzisiejszy, grzywna wynosi £2000 w kierunku Francja/Wielka Brytania, i 5000 € w kierunku Wielka Brytania/Francja].
Ponadto, wykrycie nielegalnego pasażera w samochodzie klienta stanowi wykroczenie przeciwko przepisom brytyjskim w sprawie azylu politycznego i imigracji i podlega karze £2000 i zajęciu pojazdu, który służył do przewozu nielegalnego pasażera. Te informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Środkiem zabezpieczającym jest zażądanie otworzenia bagażnika lub bagażników pojazdu celem umożliwienia kontroli wizualnej wnętrza pojazdu.

- Kontrole: Każdy pasażer i kierowca pojazdu wyraża zgodę na to, że przed wsiadaniem podróżnych na statek, zostanie poddany rewizji swojego bagażu i każdej innej koniecznej kontroli, oraz zobowiązuje się odpowiedzieć na każde postawione pytanie. W przeciwnym przypadku, SeaFrance będzie miała prawo odmówić wejścia na pokład. Cena podróży morskiej zostanie wówczas zwrócona, bez żadnego zobowiązania w stosunku do pasażera lub każdej innej strony. SeaFrance nie odpowiada za opóźnienia przy wsiadaniu pasażerów na pokład, które to opóźnienia będzie związane z wykonaniem wyszczególnionych powyżej rewizji, kontroli i udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w kwestionariuszu.
Informujemy, że kontrole są dokonywane obowiązkowo przed wejściem na pokład i nawet w odniesieniu do klienta, który nie wysiada na ląd.

SeaFrance nie może zostać uznana za odpowiedzialną nieprzestrzegania formalności, podanych do wiadomości pasażerowi najpóźniej w chwili załatwiania transportu; dotyczy to również ważności wydanych dokumentów takich jak: paszport, wiza, zaświadczenie o szczepieniach, pozwolenie na wyjazd z danego terytorium osób niepełnoletnich do 16 roku życia lub, którzy ten wiek przekroczyli, bez osoby towarzyszącej, lub każdą inną sytuację.

- Identyfikacja pasażerów: Zgodnie z międzynarodowymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa mającymi zastosowanie od 1 stycznia 2000 roku, mamy obowiązek identyfikacji wszystkich pasażerów. Informacje regulaminowe są zebrane w chwili dokonania rezerwacji lub w momencie przejścia do portu.

Ponadto, odnośnie transportu przez Kanał La Manche, brytyjskie przepisy nakładają na przewoźników morskich obowiązek zbierania danych osobowych pasażerów przed wejściem na pokład promu. W związku z powyższym, w porcie, pasażerowie wsiadający na pokład promu, otrzymują formularz, który powinni bardzo szczegółowo wypełnić przed wejściem na pokład promu.

Ta zasada ma charakter obligatoryjny, w przypadku odmowy lub zaniedbania ze strony klienta, nie będziemy mogli zapewnić mu transportu.

Informacje zebrane przez SeaFrance do własnych kartotek lub aby być w zgodzie z ustawowymi zobowiązaniami francuskimi lub brytyjskimi, nie są przeznaczone do rozpowszechniania innym partnerom. Zgodnie z rozporządzeniami artykułu 34 ustawy Nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978, klient posiada prawo dostępu i sprostowania tych informacji. Jeżeli klient życzy sobie skorzystania z tego prawa, prosimy o kontakt na adres: slsd@seafrance.fr

I.8 - Termin stawienia się i zwłoka związana z wypełnieniem formalności

Na ogół, pasażer powinien stawić się do wejścia na pokład promu, co najmniej pół godziny przed jego odpłynięciem. W przeciwnym razie, wejście na statek może zostać mu odmówione.

Formalności opisane w wyżej wyszczególnionym artykule I.7 mogą pociągnąć za sobą wydłużenie okresu wejścia na pokład. SeaFrance uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanych w ewentualnymi dalszymi opóźnieniami przy wypełnianiu tych formalności. W związku z tym, zalecamy stawienie się w porcie, co najmniej 45 minut [1 godzinę w okresie wakacji szkolnych] przed wypłynięciem.

I.9 - Bilet zgubiony lub skradziony

Bilety zgubione lub skradzione nie podlegają zwrotowi ani zamianie [mogą być zastąpione, jeżeli przedłoży się dowód zakupu]. Żądanie zwrotu pieniędzy uzasadnione racjami czysto finansowymi [promocje, jakie się pojawiły i mające zastosowanie po nabyciu biletu] nie są możliwe do przyjęcia.

I.10 - Przewoźnik autokarowy

Do obowiązków przewoźnika autokarowego należy upewnienie się, że podróżni posiadają ważne dokumenty odpowiadające ustawodawstwu imigracyjnemu państw, do których się to odnosi [dowód tożsamości, paszport, wiza ...].
Przewoźnik autokarowy lub drogowy wypłaci w całości odszkodowanie przewoźnikowi morskiemu za skazanie wyrokiem, poniesione koszty, w tym i te związane z repatriacją podróżnego lub podróżnych mających nieuregulowany status, które mogłyby zostać wydane przeciwko niemu.
Termin stawienia się w porcie powinien wynosić, co najmniej 1 godzinę przed odjazdem.

II - WARUNKI TRANSPORTU

II.1 Dyscyplina na pokładzie

Pasażerowie podlegają dyscyplinie na pokładzie statku i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów zalecanych przez przewoźnika, obowiązujące na pokładzie ustawy i instrukcje, w portach, w których pasażerowie wsiadają na pokład, zawijają podczas podróży lub będących miejscem docelowym, oraz powinni przestrzegać wytycznych obsługi statku.

W szczególności. pasażerowie są zobowiązani do zastosowania się do wszystkich środków bezpieczeństwa zalecanych przez przewoźnika i personel pokładowy.

Zabrania się pasażerom przewożenia ze sobą, w swoim pojeździe lub w bagażach przedmiotów lub towarów, których zawartość lub działanie może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych pasażerów lub personelowi statku, dokonać szkód lub zanieczyścić statek.

II.2 - Przewożenie produktów niebezpiecznych

Zakazuje się rygorystycznie przewożenia karnistrów z benzyną. O przewożeniu butli z gazem powinno poinformować się przy przy rejestracji; podczas podróży morskiej, zawory w tych butlach powinny być zamknięte.
Transportowanie produktów niebezpiecznych jest objęte bardzo dokładnymi przepisami: należy dokonać rezerwacji i zasięgnąć informacji na ten temat w urzędzie Service Fret [Obsługa Fracht].

II.3 - Bagaże

Każdy pasażer pieszy posiada przywilej przewożenia 2 bagażów na osobę, bagaże "osobiste", które muszą być zachowane na pokładzie przez pasażerów podczas podroży morskiej [jak i podczas wsiadania na pokład i wysiadania ze statku] pozostają pod ciągłą opieką i odpowiedzialnością pasażera.
Nadbagaż i przedmioty lub bagaże zajmujące miejsce należy powierzyć przewoźnikowi, w zamian za uiszczenie dodatkowej opłaty: należy zasięgnąć informacji na ten temat przy rezerwacji lub dokonaniu zapisu.
Pasażerowie, którzy sobie tego życzą, będą mogli również powierzyć swoje bagaże podręczne przewoźnikowi w zamian za uiszczenie dodatkowej opłaty.

Z powodów praktycznych lub bezpieczeństwa, bagaże zostaną złożone do kontenerów, do których nie ma się dostępu przez cały okres podróży morskiej. Należy, więc wcześniej wyjąć z tego bagażu przedmioty tłukące się, posiadające wartość lub tem które są niezbędne.
W żadnym razie, SeaFrance nie odpowiada za straty lub szkody, jakim uległy przedmioty wartościowe, tak jak to zostało określone w konwencji w Atenach i prawie francuskim, z wyjątkiem, jeżeli te przedmioty zostały złożone na ręce przewoźnika, który zgodził się przechowywać je w miejscu bezpiecznym.

We wszystkich przypadkach, przewoźnik odpowiada za bagaże i pojazdy turystyczne zarejestrowane w granicach ustalonych na mocy zarządzenia z dnia 23 marca 1967 roku.

II.4 - Odpowiedzialność

SeaFrance nie odpowiada za szkody materialne i niematerialne spowodowane w wyniku przerwania i/lub zmiany podróży i z powodów, które nie można przypisać przewoźnikowi, a w szczególności:

- działanie wrogie lub inne, które mogą zagrażać statkowi dokonaniem jego zajęcia,
- zablokowanie portu wyjazdu, możliwości zawinięcia do portu lub portu docelowego,
- przetrzymanie statku w porcie nakazane przez władze, z powodów niezależnych od SeaFrance,
- wykorzystanie statku do zadań specjalnych na rzecz Państwa,
- epidemia lub kwarantanna,
- zamieszki, strajk, lock-out [zastosowanie lokautu] i ogólnie zakłócenia w pracy bez względu na przyczyny i odpowiedzialni, z wyłączeniem personelu SeaFrance; niepokoje cywilne bez względu na ich rodzaj, czyny popełnione przez rabusiów lub złodziei,
- wypadki, pożary, wybuchy, rozbicie i zatonięcie statku, abordaż, wejście na mieliznę, zderzenie się statków, zła pogoda i najogólniej mówiąc, wszystkie zdarzenia na morzu: nieżeglowność statku lub wszelkie okoliczności szkodliwe dla bezpieczeństwa statku i pasażerów,
- zmiana kursu statku i/lub zawinięcie do portu znajdującego się poza trasą lub będącego na trasie podroży, mające na celu ratowanie życia ludzkiego i dobra i/lub holowanie statku, w tym statków będących własnością lub nie SeaFrance lub czarterowanych, zarządzanych, eksploatowanych lub nie przez SeaFrance.

II.5 - Pasażerowie bez osoby towarzyszącej

Żaden pasażer w wieku do 16 lat nie zostanie wpuszczony na pokład statku SeaFrance, lub statku wyczarterowanego przez SeaFrance bez osoby towarzyszącej.

II.6 - Zwierzęta

Zwierzęta podróżują w pojazdach zaparkowanych w garażu jednakże nie można ich odwiedzać podczas rejsu. Zwracamy uwagę klientów na specyfikę prawną w sprawie przewożenia zwierząt w Anglii [Pets travel Scheme]. Należy się w tej sprawie poinformować podczas dokonywania rezerwacji lub przy wpisie. Przy przewożeniu zwierzęcia towarzyszącego, dolicza się dodatkową opłatę w wysokości 45 € do ceny na trasie Calais-Dover [bez względu na rodzaj zakupionego biletu]. W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań ustawowych w sprawie przewożenia zwierząt, SeaFrance nie będzie zobowiązana do zwrotu dodatkowej opłaty.
Zaleca się również uwzględnić dodatkowy czas dla kontroli dokumentów, jakie nasz personel będzie musiał najpierw przeprowadzić przy wsiadaniu na pokład statku.
Odnośnie psów przewodników dla niewidomych należy zasięgnąć informacji w naszej firmie.

II.7 - Pasażerowie o ograniczonej ruchomości

Zapraszamy do poinformowania się w tym zakresie podczas dokonywania rezerwacji lub wpisu na listę dostępności na statek dla osób o ograniczonej ruchomości i na specyfikę terminów stawienia się.

III - ROZPORZĄDZENIA WSPÓLNE DLA WARUNKÓW SPRZEDAŻY I TRANSPORTU

III.1 - Reklamacje

Należy nas powiadomić na piśmie, możliwe jak najszybciej, o każdym niewykonaniu warunków umowy. W przypadku oczywistej szkody, reklamację należy natychmiast zgłosić na pokładzie statku. Rozumie się również, że jeżeli klient pragnie dokonać reklamacji w przypadku szkód niewidocznych, powinien tę reklamacje przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 15 dni licząc od dnia odbytej podróży morskiej na podany niżej adres:
SeaFrance - Service Clientèle - BP 499 - 62226 Calais Cedex.

III.2 - Moc obowiązująca warunków

Unieważnienie lub anulowanie klauzuli, paragrafu lub zastrzeżenia w tych warunkach sprzedaży lub transportu nie będą miały wpływu ani nie unieważnią pozostałych wymienionych wyżej warunków, które w dalszym ciągu mają zastosowanie.
Klient stwierdza wyraźnie, że zapoznał się z informacjami i warunkami szczegółowymi zawartymi w niniejszym dokumencie i oświadcza, że je wszystkie akceptuje.

 
Copyright SeaFrance 2008